ЦЕЛ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ


Фондацията има следните цели:
1. Да създава в населените места на Република България и в чужбина центрове за духовно и физическо израстване на хората.

2.Да подпомага издаването на книги и материали, включително в интернет сайтове на тази тематика в Република България и в чужбина

3. Да съдейства и подпомага нуждаещи се млади хора и обществени заведения напълно и открито и прозрачно в реализирането на техни конкретни проекти в духовното и физическо израстване, социалната, културната област, спорта, околната среда, здравеопазването, фолклора, народните обичаи и традиции и други области.

4. Да подпомага социалното сближаване на различните обществени групи и да съдейства за духовното  и фиическо израстване на всички членове на общесвените групи.

Фондацията  ще постига целите си чрез изпълнение на следните дейности:

1. Организира набирането на средства и ги предоставя за организацията и дейността на центровете за духовно и физическо израстване на хората;

2. Организация и изпълнение на програми и проекти, свързани с целите на фондацията;

3. Провеждане на информационни, комуникационни, социализиращи кампании, свързани с дейността и целите на фондацията, чрез нейните центрове по места;

4. Организиране на граждански инициативи за диалог с местните, регионални и централни власти и формулиране на предложения за оптимизиране на дейности, които са предмет на фондацията;

5. Осъществяване на контакти и взаимодействия с други национални и международни организации със сродна дейност.

6. Разработване и изпълнение на проекти с национално и международно финансиране

7. Популяризиране на целите и резултатите от дейността на фондацията чрез всички средства на обществената гласност

8. Осигуряване на средства и имущество, което да се използва за осъществяване целите на фондацията.

9. Проектиране, организиране и предоставяне на обучение за духовно и физическо израстване в центровете.

10. Установяване на механизми и системи за партньорство и работа в мрежи

Дейности и средства на фондацията не могат да се използват за политически, идеологически и религиозни цели, за дейности, свързани с всички форми на дискриминация, ксенофобия, расизъм, нарушаване на човешките права и свободи, както и за каквито и да е други дейности, резултатите от които водят до ограничаване на демократичните принципи на обществено устройство.

Фондацията ще развива следните стопански дейности:

1. Дейности, свързани с предмета на основната й дейност, за която е регистрирана, при спазване на действащото национално законодателство и като използва приходите за постигане на определените в учредителния акт цели.

2. Предмет на свързаната стопанска дейност по горната алинея са:
а. предоставяне на косултации свързани с целите на фондацията
б. осигуряване на дълготрайни материални активи, необходими за дейностите на фондацията
в. подготовка, издаване и разпространение на електронни, печатни и видеоматериали, свързани с целите на фондацията
г. организиране на обучения, конференции и семинари
д. посреднически дейности
е. експретна подкрепа, техническо съдействие и комуникация
ж. други стопански дейности, разрешени от закона

НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА

1. Средствата за дейността на фондацията се набират от даренията, завещанията и другите, разрешени от закона източници, направени от местни и чужди, физически и юридически лица, както и от стопанската дейност на фондацията.

2. Предоставянето на средствата може да бъде направено безусловно или под условие
– не се приемат средствата, предоставени под условие, което има политически характер или противоречи на закона или учредителния акт и целите на фондацията

3. Лицата, предоставили средствата на фондацията, могат да поискат с тях да бъде учредена награда или стипендия, специален фонд или по друг начин да изразят волята си за тяхното оползотворяване.

ЦЕНТРОВЕ ЗА ДУХОВНО И ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

1. Фондацията може да открива и закрива за духовно и физическо развитие в страната и чужбина

2. Центровете не са юридически лица и се ръководят от управител, назначен от учредителя на фондацията

3. Центровете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на центъра представя пред учредителя на фондацията отчет за дейността и за разходваните средства.

ЗА ДАРЕНИЯ

Сметката на Фондацията в български лева е: BG6TTBB94001525718265